Infància, Adolescència i Família

Atenció a les Persones
L'àrea d'Infància, Adolescència i Família ofereix atenció als menors en situació de desemparament i als infants i adolescents en risc psicosocial mitjançant programes de prevenció

L’objectiu de l’àrea d’infància, adolescència i família és vetllar pel compliment de les lleis d’atenció a la infància i els acords de la convenció sobre els drets de l’infant.

SERVEIS I PROGRAMES DE L’ÀREA D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

El Centre de Formació i Prevenció té com a recurs el CRAE Mas Sant Jordi. Ofereix al menor un recurs alternatiu al medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques.

crae_01

Els pisos assistits per a joves tutelats i extutelats acullen nois/es més grans de 16 anys que no tenen els recursos propis per assolir l’autonomia personal.

pisos joves 16-18 retallada publicar

El programa de parentalitat positiva és un servei psicoterapèutic per afavorir la reunificació familiar o acoblament en família aliena garantint la correcta protecció i salut de l’infant i la recuperació de la família.

parentalitat_positiva

El Centre de Formació i Prevenció col·labora amb el Projecte de l’Obra Social de “La Caixa” mitjançant el Programa Caixa Proinfància. Les actuacions són gestionades per l’equip de professionals de l’Equip Aïna.