Pisos assistits per a joves (DGAIA)

Els pisos assistits per a joves acullen nois/es més grans de 16 anys de diferents procedències i que no tenen els recursos propis per assolir una vida independent

Actualment el CFP disposa de diversos habitatges on hi viuen joves que estan i/o han estat tutelats. Aquests recursos fan de pont per la transició a la vida adulta

HABITATGES PER A JOVES

Servei d’habitatge de caràcter assistencial i educatiu per a adolescents entre 16 i 18 anys per a qui es considera adequat iniciar el procés d’assoliment d’autonomia personal.

pisos joves 16-18 retallada publicar

Acull a nois/es d’entre 18 i 21 anys atesos des de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats. El programa d’habitatge ofereix vivenda temporal al jovent, com a mitjà i suport al seu creixement i inclusió social amb total independència.

pisos joves retallada perquè surti tot

Aquest recurs proporciona habitatge a persones d’entre 16 i 20 anys tutelades i/o extutelades en el seu procés de formació i inserció laboral.

IMG_20210129_104244