Protecció de dades

  Jo:


  En virtut del que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, el Centre de Formació i Prevenció (CFP) posa al seu coneixement que disposa d'un fitxer amb dades de caràcter personal denominat usuaris informatitzats i històries clíniques de CFP.

  La finalitat de la seva creació és oferir els programes dels diferents apartats a les persones ateses en els diferents serveis del CFP.

  Les persones destinatàries de la informació són tots els departaments en els que s'organitza el CFP, així com els estaments oficials públics o privats que, per obligació legal o necessitat material, hagin d'accedir a les dades als efectes de la correcta prestació de la seva finalitat.

  En tot cas, vostè té dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació en l'àmbit reconegut per el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, de 27 d’Abril de 2016, així com en el Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals, al qual aquest centre està adherit. De ser així, s’haurà de dirigir al Delegat de Protecció d Dades al mail dpd@cfpmaresme.org o a les oficines de C/ Sant Antoni, 86 1a, porta 7, 08301 de Mataró.

  El responsable del fitxer és el CFP. Per a exercitar els drets esmentats, i per qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit mitjançant instància dirigida al Director General del Centre, al carrer Sant Antoni, 86 1, 08301 Mataró.

  Així mateix i pel present, l’informem que l’entitat podrà cedir les dades que siguin estrictament necessàries per a què l'entitat amb la qual tinc concertada la prestació dels serveis que sol·licito, pugui procedir al pagament de llur cost. En el cas que exerceixi el dret d’oposició al respecte, això significarà que em correspondrà a mi personalment fer-me càrrec del seu pagament.


  Com a mitjà de comunicació, dono el meu consentiment per a rebre comunicacions via sms, whatsapp, o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània.